چکیده‌ی دستور زبان آلمانی

برای ترجمه‌ی حالتهای صرفی زبان آلمانی از اصطلاحات زیر استفاده شده‌است. برای اطلاعات بیشتر به پیش‌گفتار مراجعه کنید:

Nominativ فاعلی
Akkusativ مفعول رایی
Dativ مفعول به‌ای
Genitiv اضافه

قواعد جمع بستن اسم

بدون تغییر Pullover (Pullover)
Löffel (Löffel)
Mädchen (Mädchen)
گرفتن Umlaut Bruder (Brüder)
Tochter (Töchter)
گرفتن e Tag (Tage)
Bus (Busse)
گرفتن Umlaut و e Platz (Plätze)
Kuh (Kühe)
Kuss (Küsse)
گرفتن er Kinder
گرفتن Umlaut و er Mann (Männer)
Wort (Wörter)
Haus (Häuser)
گرفتن (e)n Frau (Frauen)
Bett (Betten)
Stunde (Stunden)
Lehrerin (Lehrerinnen)
گرفتن s Auto (Autos)

حرف تعریف معین

مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی der das die die
مفعول رایی den das die die
مفعول به‌ای dem dem der den
اضافه des des der der

صرف حرف تعریف نامعین

ein
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی ein ein eine keine
مفعول رایی einen ein eine keine
مفعول به‌ای einem einem einer keinen
اضافه eines eines einer keiner
kein
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی kein kein keine keine
مفعول رایی keinen kein keine keine
مفعول به‌ای keinem keinem keiner keinen
اضافه keines keines keiner keiner

صرف صفت همراه با حرف تعریف معین

مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی -e -e -e -en
مفعول رایی -en -e -e -en
مفعول به‌ای -en -en -en -en
اضافه -en -en -en -en

این صرف برای کلمات زیر نیز به کار می‌رود:

صرف صفت همراه با حرف تعریف نامعین

مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی -er -es -e -en
مفعول رایی -en -es -e -en
مفعول به‌ای -en -en -en -en
اضافه -en -en -en -en

این صرف برای صفتهای ملکی نیز به کار می‌رود.

صرف صفت بدون حرف تعریف

مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی -er -es -e -e
مفعول رایی -en -es -e -e
مفعول به‌ای -em -em -er -en
اضافه -en -en -er -er

این صرف برای کلمات زیر نیز به کار می‌رود:

صرف صفت به تفکیک جنس و شمار

صرف صفت با اسم مذکر

با حرف تعریف معین با حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی -e -er -er
مفعول رایی -en -en -en
مفعول به‌ای -en -en -em
اضافه -en -en -en

صرف صفت با اسم خنثی

با حرف تعریف معین با حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی -e -es -es
مفعول رایی -e -es -es
مفعول به‌ای -en -en -em
اضافه -en -en -en

صرف صفت با اسم مؤنث

با حرف تعریف معین با حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی -e -e -e
مفعول رایی -e -e -e
مفعول به‌ای -en -en -er
اضافه -en -en -er

صرف صفت در حالت جمع

با حرف تعریف معین با حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی -en -en -e
مفعول رایی -en -en -e
مفعول به‌ای -en -en -en
اضافه -en -en -er

صفت اشاره

dies
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی dieser dieses diese diese
مفعول رایی diesen dieses diese diese
مفعول به‌ای diesem diesem dieser diesen
اضافه dieses dieses dieser dieser
derselbe
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی derselbe dasselbe dieselbe dieselben
مفعول رایی denselben dasselbe dieselbe dieselben
مفعول به‌ای demselben demselben derselben denselben
اضافه desselben desselben derselben derselben

صفت مبهم jeder

مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی jeder jedes jede jede
مفعول رایی jeden jedes jede jede
مفعول به‌ای jedem jedem jeder jeden
اضافه jedes jedes jeder jeder

ضمیر شخصی

فاعلی مفعول رایی مفعول به‌ای اضافه بازتابی
من ich mich mir meiner -
تو du dich dir deiner -
او، آن (مذکر) er ihn ihm seiner sich
او، آن (خنثی) es es ihm seiner
او، آن (مؤنث) sie sie ihr ihrer
ما wir uns uns unser -
شما (جمع du) ihr euch euch euer -
آنها sie sie ihnen ihrer sich
شما Sie Sie Ihnen Ihrer

صفت ملکی

ich du er es sie wir ihr sie Sie
mein dein sein sein ihr unser euer ihr Ihr
mein
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی mein mein meine meine
مفعول رایی meinen mein meine meine
مفعول به‌ای meinem meinem meiner meinen
اضافه meines meines meiner meiner
dein
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی dein dein deine deine
مفعول رایی deinen dein deine deine
مفعول به‌ای deinem deinem deiner deinen
اضافه deines deines deiner deiner
sein
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی sein sein seine seine
مفعول رایی seinen sein seine seine
مفعول به‌ای seinem seinem seiner seinen
اضافه seines seines seiner seiner
ihr
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی ihr ihr ihre ihre
مفعول رایی ihren ihr ihre ihre
مفعول به‌ای ihrem ihrem ihrer ihren
اضافه ihres ihres ihrer ihrer
unser
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی unser unser unsere unsere
مفعول رایی unseren unser unsere unsere
مفعول به‌ای unserem unserem unserer unseren
اضافه unseres unseres unserer unserer
euer
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی euer euer eure eure
مفعول رایی euren euer eure eure
مفعول به‌ای eurem eurem eurer euren
اضافه eures eures eurer eurer

حرف اضافه همراه با مفعول رایی

حرف اضافه همراه با مفعول به‌ای

حرف اضافه همراه با مفعول به‌ای یا مفعول رایی

اگر در جمله بیانگر جهت حرکت یا مقصد باشند،‌ حالت مفعول رایی ایجاد می‌کنند. در غیر این صورت، یعنی اگر بیانگر مکان یا موقیت ثابتی باشند، حالت مفعول به‌ای به همراه دارند. برای به خاطر سپاری بهتر، اگر بتوان جمله را با wohin سؤالی کرد، نیاز به مفعول رایی است و اگر با wo سؤالی شود، نیازمند مفعول به‌ای است.

حرف اضافه همراه با حالت اضافه

صرف پرسش‌واژه‌ها

wer
فاعلی مفعول رایی مفعول به‌ای اضافه
wer wen wem wessen
was
فاعلی مفعول رایی مفعول به‌ای اضافه
was was - -
welcher
مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی welcher welches welche welche
مفعول رایی welchen welches welche welche
مفعول به‌ای welchem welchem welcher welchen
اضافه welches welches welcher welcher
was für ein
مذکر خنثی مؤنث
فاعلی was für ein was für ein was für eine
مفعول رایی was für einen was für ein was für eine
مفعول به‌ای was für einem was für einem was für einer
اضافه was für eines was für eines was für einer

ضمیر ربطی

مذکر خنثی مؤنث جمع
فاعلی der das die die
مفعول رایی den das die die
مفعول به‌ای dem dem der denen
اضافه dessen dessen deren deren

ماده‌های فعل

ماده‌ی حال
Partizip I
مصدر + d laufen → laufend
ماده‌ی گذشته
Partizip II
ge + ریشه + (e)t spielen → gespielt
arbeiten → gearbeitet

فعلهایی که پیش‌وند جدانشدنی دارند و تکیه‌ی صدا روی هجای اول‌شان نیست و همچونین، فعلهایی که با پس‌وندهای ieren یا eien ساخته شده‌اند، ماده‌ی گذشته‌ی آنها بدون ge است:

فعلهایی که ماده‌ی گذشته‌ی بی‌قاعده دارند، به جای (e)t به en ختم می‌شوند. به بیان دیگر، پایانه‌ی مصدری (en) حفظ می‌شود و (e)t نمی‌گیرند:

زمان حال - Präsens

مفرد جمع
اول شخص -e -en
دوم شخص -st -t
سوم شخص -t -en

زمان گذشته‌ی ساده - Präteritum

مفرد جمع
اول شخص -te -ten
دوم شخص -test -tet
سوم شخص -te -ten

زمان گذشته‌ی نقلی - Perfekt

مفرد جمع + ماده‌ی گذشته
اول شخص habe/bin haben/sind
دوم شخص hast/bist habt/seid
سوم شخص hat/ist haben/sind

زمان گذشته‌ی پیشین (بعید) - Plusquamperfekt

مفرد جمع + ماده‌ی گذشته
اول شخص hatte/war hatten/waren
دوم شخص hattest/warst hattet/wart
سوم شخص hatte/war hatten/waren

زمان آینده‌ی ساده - Futur I

مفرد جمع + مصدر
اول شخص werde werden
دوم شخص wirst werdet
سوم شخص wird werden

زمان آینده‌ی نقلی - Futur II

مفرد جمع ماده‌ی گذشته +
haben/sein
اول شخص werde werden
دوم شخص wirst werdet
سوم شخص wird werden

زمان التزامی اول - Konjunktiv I

مفرد جمع
اول شخص -e -en
دوم شخص -est -et
سوم شخص -e -en

زمان التزامی دوم - Konjunktiv II

مفرد جمع + مصدر
اول شخص würde würden
دوم شخص würdest würdet
سوم شخص würde würden