چکیده‌ی دستور زبان اسپانیایی

حرف تعریف معین

مفرد جمع
مذکر el los
مؤنث la las

ادغامهای حرف تعریف معین:

a + el al
de + el del

حرف تعریف نامعین

مفرد جمع
مذکر un unos
مؤنث una unas

صرف صفت

صفتهای مختوم به o

نمونه: frío, pequeño, rojo

مفرد جمع
مذکر moderno modernos
مؤنث moderna modernas

صفتهای مختوم به e

نمونه: grande, verde, caliente

مفرد جمع
مذکر و مؤنث grande grandes

اکثر صفتهای مختوم به همخوان

نمونه: facíl, joven, azul, gris

مفرد جمع
مذکر و مؤنث joven jovenes

صفتهای ملیت مختوم به همخوان

نمونه: español, inglés

مفرد جمع
مذکر español españoles
مؤنث española españolas

صفتهای ملیت مختوم به a یا í

نمونه: persa, iraní

مفرد جمع
مذکر و مؤنث persa persas

صفتهای مختوم به án, ín, ón, or

نمونه: holgazán, chiquitín, preguntón, trabajador

مفرد جمع
مذکر trabajador trabajadores
مؤنث trabajadora trabajadoras

صفتهایی که معنایشان تغییر می‌کند

پیش از اسم صفت پس از اسم
پیشین؛ سابق antiguo قدیمی، آنتیک
بعضی cierto مطمئن
لعنتی dichoso خوش‌شانس
عظیم grande قدبلند
نیم، نصف medio متوسط، میانه
همان، همین mismo خویش، خود
بیچاره pobre فقیر
مال خودم/خودت/... propio مناسب
محض puro خالص
یگانه solo تنها
ناراحت‌کننده triste غمگین
یگانه، تک único منحصربفرد

صفت اشاره

مفرد جمع
نزدیک گوینده مذکر este estos
مؤنث esta estas
نزدیک شنونده مذکر ese esos
مؤنث esa esas
دور مذکر aquel aquellos
مؤنث aquella aquellas

ضمیر اشاره

وابسته به جنس مستقل از جنس قید
مفرد جمع مفرد و جمع
نزدیک گوینده مذکر éste éstos esto aquí
مؤنث ésta éstas
نزدیک شنونده مذکر ése ésos eso ahí
مؤنث ésa ésas
دور مذکر aquél aquéllos aquello allí
مؤنث aquélla aquéllas

ضمیر شخصی

فاعلی مفعولی بی‌واسطه مفعولی باواسطه بازتابی حرف‌اضافه‌ای
اول شخص مفرد yo me me me mi
دوم شخص مفرد te te te ti
سوم شخص مفرد él
ella
usted
lo
la
le (se) se -
اول شخص جمع nosotros
nosotras
nos nos nos -
دوم شخص جمع vosotros
vosotras
os os os -
سوم شخص جمع ellos
ellas
ustedes
los
las
les (se) se -

نکته ضمیرهای le و les پیش از ضمیرهای lo/la/los/las به se تبدیل می‌شوند:

صفت ملکی

مفرد جمع
اول شخص مفرد مذکر mi mis
مؤنث
دوم شخص مفرد مذکر tu tus
مؤنث
سوم شخص مفرد مذکر su sus
مؤنث
اول شخص جمع مذکر nuestro nuestros
مؤنث nuestra nuestras
دوم شخص جمع مذکر vuestro vuestros
مؤنث vuestra vuestras
سوم شخص جمع مذکر su sus
مؤنث

ضمیر ملکی

مفرد جمع
اول شخص مفرد مذکر el mío los míos
مؤنث la mía las mías
دوم شخص مفرد مذکر el tuyo los tuyos
مؤنث la tuya las tuyas
سوم شخص مفرد مذکر el suyo los suyos
مؤنث la suya las suyas
اول شخص جمع مذکر el nuestro los nuestros
مؤنث la nuestra las nuestras
دوم شخص جمع مذکر el vuestro los vuestros
مؤنث la vuestra las vuestras
سوم شخص جمع مذکر el suyo los suyos
مؤنث la suya las suyas

ماده‌های فعل

-ar -er, -ir
ماده‌ی حال
Gerundio
-ando -iendo
ماده‌ی گذشته
Participio
-ado -ido

گذشته‌ی ساده - Pretérito

-ar -er -ir
yoamé temí partí
amaste temiste partiste
él/ella/ustedamótem part
nosotros/nosotrasamamostemimospartimos
vosotros/vosotrasamasteistemisteispartisteis
ellos/ellas/ustedesamarontemieronpartieron

گذشته‌ی ناتمام - Imperfecto

-ar -er -ir
yoamaba temía partía
amabas temías partías
él/ella/ustedamabatemía partía
nosotros/nosotrasamábamostemíamospartíamos
vosotros/vosotrasamabaistemíaispartíais
ellos/ellas/ustedesamabantemíanpartían

گذشته‌ی نقلی - Pretérito perfecto

مفرد جمع
اول شخص he hemos + ماده‌ی گذشته
دوم شخص has habéis
سوم شخص ha han

گذشته‌ی پیشین (بعید) - Pluscuamperfecto

مفرد جمع
اول شخص había habíamos + ماده‌ی گذشته
دوم شخص habías habíais
سوم شخص había habían

حال ساده - Presente

-ar -er -ir
yoamo temo parto
amas temes partes
él/ella/ustedamateme parte
nosotros/nosotrasamamostememospartimos
vosotros/vosotrasamáisteméispartís
ellos/ellas/ustedesamantemenparten

آینده‌ی ساده - Futuro

-ar -er -ir
yoamaré temeré partiré
amarás temerás partirás
él/ella/ustedamarátemerá partirá
nosotros/nosotrasamaremostemeremospartiremos
vosotros/vosotrasamaréistemeréispartiréis
ellos/ellas/ustedesamarántemeránpartirán

آینده‌ی نقلی - Futuro perfecto

مفرد جمع
اول شخص habré habremos + ماده‌ی گذشته
دوم شخص habrás habréis
سوم شخص habrá habrán

شرطی ساده - Condicional simple

ریشه: همان ریشه‌ی زمان آینده‌ی ساده

شناسه: همان شناسه‌های صرف گذشته‌ی ناتمام برای فعلهای گروه er- و ir-

-ar -er -ir
yoamaría temería partiría
amarías temerías partirías
él/ella/ustedamaríatemería partiría
nosotros/nosotrasamaríamostemeríamospartiríamos
vosotros/vosotrasamaríaistemeríaispartiríais
ellos/ellas/ustedesamaríantemeríanpartirían

شرطی کامل - Condicional perfecto

مفرد جمع + ماده‌ی گذشته
اول شخص habría habríamos
دوم شخص habrías habríais
سوم شخص habría habrían

حال التزامی - Presente del subjuntivo

-ar -er -ir
yoame tema parta
ames temas partas
él/ella/ustedametema parta
nosotros/nosotrasamemostemamospartamos
vosotros/vosotrasaméistemáispartáis
ellos/ellas/ustedesamentemanpartan

گذشته‌ی ناتمام التزامی - Imperfecto del subjuntivo

ریشه‌ی این زمان از صیغه‌ی سوم شخص جمع زمان گذشته‌ی ساده به دست می‌آید

-ar -er -ir
yoamara temiera partiera
amaras temieras partieras
él/ella/ustedamaratemiera partiera
nosotros/nosotrasamáramostemiéramospartiéramos
vosotros/vosotrasamaraistemieraispartierais
ellos/ellas/ustedesamarantemieranpartieran

ریشه‌های بی‌قاعده

صورت دوم صرفی

این زمان به طرز دیگری نیز صرف می‌شود

-ar -er -ir
yoamase temiese partiese
amases temieses partieses
él/ella/ustedamasetemiese partiese
nosotros/nosotrasamásemostemiésemospartiésemos
vosotros/vosotrasamaseistemieseispartieseis
ellos/ellas/ustedesamasentemiesenpartiesen

گذشته‌ی نقلی التزامی - Pretérito perfecto del subjuntivo

مفرد جمع + ماده‌ی گذشته
اول شخص haya hayamos
دوم شخص hayas hayáis
سوم شخص haya hayan

گذشته‌ی پیشین التزامی - Pluscuamperfecto del subjuntivo

این زمان دو شکل صرفی دارد:

مفرد جمع + ماده‌ی گذشته
اول شخص hubiera hubiéramos
دوم شخص hubieras hubierais
سوم شخص hubiera hubieran
مفرد جمع + ماده‌ی گذشته
اول شخص hubiese hubiésemos
دوم شخص hubieses hubieseis
سوم شخص hubiese hubiesen

آینده‌ی التزامی - Futuro del subjuntivo

-ar -er -ir
yoamare temiere partiere
amares temieres partieres
él/ella/ustedamaretemiere partiere
nosotros/nosotrasamáremostemiéremospartiéremos
vosotros/vosotrasamareistemiereispartiereis
ellos/ellas/ustedesamarentemierenpartieren

دستوری - Imperativo

امر

-ar -er -ir
yo- - -
ama teme parte
él/ella/ustedametema parta
nosotros/nosotrasamemostemamospartamos
vosotros/vosotrasamadtemedpartid
ellos/ellas/ustedesamentemanpartan

نهی

-ar -er -ir
yo- - -
no ames no temas no partas
él/ella/ustedno ameno tema no parta
nosotros/nosotrasno amemosno temamosno partamos
vosotros/vosotrasno améisno temáisno partáis
ellos/ellas/ustedesno amenno temanno partan

تطابق زمانها در جمله‌های شرطی

شرط پیامد مثال
نوع اول
(محتمل)
حال ساده
گذشته‌ی نقلی
حال ساده
آینده‌ی ساده
دستوری
Si hace calor, voy a la playa
Si tengo dinero, me iré de viaje
Si puedes, llama mañana
نوع دوم
(نامحتمل)
گذشته‌ی ناتمام التزامی شرطی ساده
شرطی کامل
Si tuviera coche, haría ese viaje
Si trabajaras más, habrías ganado más dinero
نوع سوم
(ناممکن)
گذشته‌ی پیشین التزامی شرطی ساده
شرطی کامل
Si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen

تطابق زمانها در نقل قول غیر مستقیم

گذشته‌ی ساده گذشته‌ی پیشین
Aprobé el examen Dijo que había aprobado el examen
Ayer tuve examen Dijo que el día anterior había tenido examen
گذشته‌ی ناتمام گذشته‌ی ناتمام
Cuando era niña leía cuentos Dijo que cuando era niña leía cuentos
گذشته‌ی نقلی گذشته‌ی پیشین
He aprobado el examen Dijo que había aprobado el examen
حال ساده گذشته‌ی ناتمام
Apruebo el examen Dijo que aprobaba el examen
Hoy tengo examen Dijo que ese/aquel día tenía examen
Mañana tengo examen Dijo que al día siguiente tenía examen
آینده‌ی ساده شرطی ساده
Aprobarás el examen Dijo que aprobarías el examen
آینده‌ی نقلی شرطی کامل
Habrás aprobado el examen Dijo que habrías aprobado el examen
حال ساده‌ی التزامی گذشته‌ی ناتمام التزامی
Ojalá apruebe el examen Dijo que ojalá aprobara el examen
گذشته‌ی نقلی التزامی گذشته‌ی پیشین التزامی
Ojalá haya aprobado el examen Dijo que ojalá hubiera aprobado el examen
گذشته‌ی ناتمام التزامی دستوری
Aprueba el examen! Dijo que apruebes el examen

نکته هنگامی که یک پرسش نقل قول می‌شود، به جای que باید از si استفاده کرد: