چکیده‌ی دستور زبان فرانسه

حرف تعریف معین

مفرد جمع
پیش از همخوان پیش از واکه یا h ناملفوظ
مذکر le l' les
مؤنث la

ادغامها

à + le au
à + les aux
de + le du
de + les des

حرف تعریف نامعین

مفرد جمع
مذکر un des
مؤنث une

حرف تعریف بخشی

مفرد جمع
پیش از همخوان پیش از واکه یا h ناملفوظ
مذکر du de l' des
مؤنث de la

ضمیر شخصی

فاعلی مفعولی بی‌واسطه مفعولی باواسطه بازتابی منفصل
اول شخص مفرد je me me me moi
دوم شخص مفرد tu te te te toi
سوم شخص مفرد il
elle
on
le
la
-
lui
lui
-
se lui
elle
soi
اول شخص جمع nous nous nous nous nous
دوم شخص جمع vous vous vous vous vous
سوم شخص جمع ils
elles
les leur se eux
elles

صفت ملکی

مفرد جمع
اول شخص مفرد مذکر mon mes
مؤنث ma
دوم شخص مفرد مذکر ton tes
مؤنث ta
سوم شخص مفرد مذکر son ses
مؤنث sa
اول شخص جمع مذکر notre nos
مؤنث
دوم شخص جمع مذکر votre vos
مؤنث
سوم شخص جمع مذکر leur leurs
مؤنث

ضمیر ملکی

مذکر مؤنث
مفرد جمع مفرد جمع
اول شخص مفرد le mien les miens la mienne les miennes
دوم شخص مفرد le tien les tiens la tienne les tiennes
سوم شخص مفرد le sien les siens la sienne les siennes
اول شخص جمع le notre les notres la notre les notres
دوم شخص جمع le votre les votres la votre les votres
سوم شخص جمع le leur les leurs la leur les leurs

صفت اشاره

مفرد جمع
پیش از همخوان پیش از واکه یا h ناملفوظ
مذکر ce cet ces
مؤنث cette

ضمیر اشاره

مفرد جمع مفرد و جمع
ساده مذکر celui ceux ce
مؤنث celle celles
مرکب مذکر celui-ci
celui-là
ceux-ci
ceux-là
ceci
cela
ça
مؤنث celle-ci
celle-là
celles-ci
celles-là

زمان حال ساده - Présent

parlerfinirvendre
jeparle
/paʁl/
finis
/fi.ni/
vends
/vɑ̃/
tuparles
/paʁl/
finis
/fi.ni/
vends
/vɑ̃/
il/elleparle
/paʁl/
finit
/fi.ni/
vend
/vɑ̃/
nousparlons
/paʁ.lɔ̃/
finissons
/fi.ni.sɔ̃/
vendons
/vɑ̃.dɔ̃/
vousparlez
/paʁ.le/
finissez
/fi.ni.se/
vendez
/vɑ̃.de/
ils/ellesparlent
/paʁl/
finissent
/fi.nis/
vendent
/vɑ̃d/

زمان گذشته‌ی ناتمام - Imparfait

parlerfinirvendre
je parlais
/paʁ.lɛ/
finissais
/fi.ni.sɛ/
vendais
/vɑ̃.dɛ/
tu parlais
/paʁ.lɛ/
finissais
/fi.ni.sɛ/
vendais
/vɑ̃.dɛ/
il/elle parlait
/paʁ.lɛ/
finissait
/fi.ni.sɛ/
vendait
/vɑ̃.dɛ/
nous parlions
/paʁ.ljɔ̃/
finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
vendions
/vɑ̃.djɔ̃/
vous parliez
/paʁ.lje/
finissiez
/fi.ni.sje/
vendiez
/vɑ̃.dje/
ils/elles parlaient
/paʁ.lɛ/
finissaient
/fi.ni.sɛ/
vendaient
/vɑ̃.dɛ/

زمان گذشته‌ی ساده - Passé Simple

parlerchoisirvendre
je parlai
/paʁ.le/
finis
/fi.ni/
vendis
/vɑ̃.di/
tu parlas
/paʁ.la/
finis
/fi.ni/
vendis
/vɑ̃.di/
il/elle parla
/paʁ.la/
finit
/fi.ni/
vendit
/vɑ̃.di/
nous parlâmes
/paʁ.lam/
finîmes
/fi.nim/
vendîmes
/vɑ̃.dim/
vous parlâtes
/paʁ.lat/
finîtes
/fi.nit/
vendîtes
/vɑ̃.dit/
ils/elles parlèrent
/paʁ.lɛʁ/
finirent
/fi.niʁ/
vendirent
/vɑ̃.diʁ/

زمان آینده‌ی ساده - Futur Simple

parlerchoisirvendre
je parlerai
/paʁ.lə.ʁe/
finirai
/fi.ni.ʁe/
vendrai
/vɑ̃.dʁe/
tu parleras
/paʁ.lə.ʁa/
finiras
/fi.ni.ʁa/
vendras
/vɑ̃.dʁa/
il/elle parlera
/paʁ.lə.ʁa/
finira
/fi.ni.ʁa/
vendra
/vɑ̃.dʁa/
nous parlerons
/paʁ.lə.ʁɔ̃/
finirons
/fi.ni.ʁɔ̃/
vendrons
/vɑ̃.dʁɔ̃/
vous parlerez
/paʁ.lə.ʁe/
finirez
/fi.ni.ʁe/
vendrez
/vɑ̃.dʁe/
ils/elles parleront
/paʁ.lə.ʁɔ̃/
finiront
/fi.ni.ʁɔ̃/
vendront
/vɑ̃.dʁɔ̃/

زمان حال شرطی - Conditionnel Présent

parlerchoisirvendre
je parlerais
/paʁ.lə.ʁɛ/
finirais
/fi.ni.ʁɛ/
vendrais
/vɑ̃.dʁɛ/
tu parlerais
/paʁ.lə.ʁɛ/
finirais
/fi.ni.ʁɛ/
vendrais
/vɑ̃.dʁɛ/
il/elle parlerait
/paʁ.lə.ʁɛ/
finirait
/fi.ni.ʁɛ/
vendrait
/vɑ̃.dʁɛ/
nous parlerions
/paʁ.lə.ʁjɔ̃/
finirions
/fi.ni.ʁjɔ̃/
vendrions
/vɑ̃.dʁi.jɔ̃/
vous parleriez
/paʁ.lə.ʁje/
finiriez
/fi.ni.ʁje/
vendriez
/vɑ̃.dʁi.je/
ils/elles parleraient
/paʁ.lə.ʁɛ/
finiraient
/fi.ni.ʁɛ/
vendraient
/vɑ̃.dʁɛ/

زمان حال التزامی - Subjonctif Présent

parlerchoisirvendre
que je parle
/paʁl/
finisse
/fi.nis/
vende
/vɑ̃d/
que tu parles
/paʁl/
finisses
/fi.nis/
vendes
/vɑ̃d/
qu'il/elle parle
/paʁl/
finisse
/fi.nis/
vende
/vɑ̃d/
que nous parlions
/paʁ.ljɔ̃/
finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
vendions
/vɑ̃.djɔ̃/
que vous parliez
/paʁ.lje/
finissiez
/fi.ni.sje/
vendiez
/vɑ̃.dje/
qu'ils/elles parlent
/paʁl/
finissent
/fi.nis/
vendent
/vɑ̃d/

زمان گذشته‌ی التزامی - Subjonctif Passé

parlerchoisirvendre
je parlasse
/paʁ.las/
finisse
/fi.nis/
vendisse
/vɑ̃.dis/
tu parlasses
/paʁ.las/
finisses
/fi.nis/
vendisses
/vɑ̃.dis/
il/elle parlât
/paʁ.la/
finît
/fi.ni/
vendît
/vɑ̃.di/
nous parlassions
/paʁ.la.sjɔ̃/
finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
vendissions
/vɑ̃.di.sjɔ̃/
vous parlassiez
/paʁ.la.sje/
finissiez
/fi.ni.sje/
vendissiez
/vɑ̃.di.sje/
ils/elles parlassent
/paʁ.las/
finissent
/fi.nis/
vendissent
/vɑ̃.dis/