چکیده‌ی دستور زبان ایتالیایی

حرف تعریف معین

مفردجمع
مذکرil
l'
lo
i
gli
مؤنثla
l'
le

'l پیش از اسمهایی به کار می‌رود که با واکه آغاز می‌شوند.

lo پیش از اسمهایی به کار می‌رود که با این موارد آغاز می‌شوند:

s + همخوانlo studente, lo spagnolo, lo scontrino
i + واکهlo iodio
gnlo gnomo
pslo psicologo
pnlo pneumatico
ylo yogurt
zlo zio
x

gli برای اسمهایی به کار می‌رود که در حالت مفرد 'l یا lo می‌گیرند.

ادغام حرفهای اضافه با حرف تعریف معین

illol'laiglile
aalalloall'allaaiaglialle
dideldellodell'delladeideglidelle
dadaldallodall'dalladaidaglidalle
innelnellonell'nellaneineglinelle
susulsullosull'sullasuisuglisulle
concolcollocoll'collacoicoglicolle

حرف تعریف نامعین

مذکرun
uno
مؤنثuna
un'

موارد کاربرد uno همانند lo است

'un پیش از اسمهایی به کار می‌رود که با واکه آغاز می‌شوند.

صفت اشاره

مفردجمع
مذکرمؤنثمذکرمؤنث
questoquestaquestiqueste
quelloquellaquelliquelle

ضمیرهای شخصی

اول‌شخصدوم‌شخصسوم‌شخص
مفردجمعمفردجمعمفرد مذکرمفرد مؤنثجمع مذکرجمع مؤنث
فاعلیionoituvoilui
(egli, esso)
lei
(ella, essa)
loro
(essi)
loro
(esse)
مفعول بی‌واسطهmicitivilolalile
مفعول باواسطهmicitiviglilegli
loro
gli
loro
مفعولی (تأکیدی)menoitevoiluileiloroloro
بازتابی
(تأکیدی)
menoitevoi
مفعول باواسطه + بی‌واسطهmeceteveglie-glie-glie-glie-

صفت ملکی

مذکرمؤنث
مفردجمعمفردجمع
مفرداول‌شخصil mioi mieila miale mie
دوم‌شخص (تو)il tuoi tuoila tuale tue
دوم‌شخص (شما)il Suoi Suoila Suale Sue
سوم‌شخصil suoi suoila suale sue
جمعاول‌شخصil nostroi nostrila nostrale nostre
دوم‌شخص (تو)il vostroi vostrila vostrale vostre
دوم‌شخص (شما)il Loroi Lorola Lorole Loro
سوم‌شخصil loroi lorola lorole loro

نکته حرف تعریف همراه صفتهای ملکی مفرد، برای اعضای خانواده حذف می‌شود

ماده‌های فعل

-are -ere -ire
ماده‌ی حال
participio presente
-ante -ente -ente
ماده‌ی گذشته
participio passato
-ato -uto -ito

زمان حال ساده - Presente

parlarecrederedormire
ioparlocredodormo
tuparlicredidormi
lui/leiparlacrededorme
noiparliamocrediamodormiamo
voiparlatecredetedormite
loroparlanocredonodormono

زمان گذشته‌ی ناتمام - Imperfetto

parlarecrederedormire
ioparlavocredevodormivo
tuparlavicredevidormivi
lui/leiparlavacredevadormiva
noiparlavamocredevamodormivamo
voiparlavatecredevatedormivate
loroparlavanocredevanodormivano

زمان گذشته‌ی ساده - Passato Remoto

parlarecrederedormire
ioparlaicredeidormii
tuparlasticredestidormisti
lui/leiparlòcredé
credette
dormì
noiparlammocredemmodormimmo
voiparlastecrededestedormiste
loroparlaronocrederono
credettero
dormirono

زمان گذشته‌ی نقلی - Passato Prossimo

parlarecrederedormire
ioho parlatoho credutoho dormito
tuhai parlatohai credutohai dormito
lui/leiha parlatoha credutoha dormito
noiabbiamo parlatoabbiamo credutoabbiamo dormito
voiavete parlatoavete credutoavete dormito
lorohanno parlatohanno credutohanno dormito
arrivarecaderepartire
iosono arrivato/asono caduto/asono partito/a
tusei arrivato/asei caduto/asei partito/a
lui/leiè arrivato/aè caduto/aè partito/a
noisiamo arrivati/esiamo caduti/esiamo partiti/e
voisiete arrivati/esiete caduti/esiete partiti/e
lorosono arrivati/esono caduti/esono partiti/e

زمان گذشته‌ی پیشین (بعید) - Trapassato Prossimo

parlarecrederedormire
ioavevo parlatoavevo credutoavevo dormito
tuavevi parlatoavevi credutoavevi dormito
lui/leiaveva parlatoaveva credutoaveva dormito
noiavevamo parlatoavevamo credutoavevamo dormito
voiavevate parlatoavevate credutoavevate dormito
loroavevano parlatoavevano credutoavevano dormito
arrivarecaderepartire
ioero arrivato/aero caduto/aero partito/a
tueri arrivato/aeri caduto/aeri partito/a
lui/leiera arrivato/aera caduto/aera partito/a
noieravamo arrivati/eeravamo caduti/eeravamo partiti/e
voieravate arrivati/eeravate caduti/eeravate partiti/e
loroerano arrivati/eerano caduti/eerano partiti/e

زمان آینده‌ی ساده - Futuro Semplice

برای به دست آوردن ریشه‌ی صرف این زمان، حرف e از انتهای مصدر حذف می‌گردد. بعلاوه، در فعلهای گروه are حرف a مصدر به e تغییر می‌کند (به طور خلاصه، are به er تبدیل می‌گردد). شناسه‌های صرفی برای هر سه گروه یکسان است.

parlarecrederedormire
ioparleròcrederòdormirò
tuparleraicrederaidormirai
lui/leiparleràcrederàdormirà
noiparleremocrederemodormiremo
voiparleretecrederetedormirete
loroparlerannocrederannodormiranno

زمان حال ساده‌ی شرطی - Condizionale Presente

برای به دست آوردن ریشه‌ی صرف این زمان، حرف e از انتهای مصدر حذف می‌گردد. بعلاوه، در فعلهای گروه are حرف a مصدر به e تغییر می‌کند (به طور خلاصه، are به er تبدیل می‌گردد). شناسه‌های صرفی برای هر سه گروه یکسان است.

parlarecrederedormire
ioparlereicredereidormirei
tuparleresticrederestidormiresti
lui/leiparlerebbecrederebbedormirebbe
noiparleremmocrederemmodormiremmo
voiparlerestecrederestedormireste
loroparlerebberocrederebberodormirebbero

زمان حال ساده‌ی التزامی - Congiuntivo Presente

parlarecrederedormire
che ioparlicredadorma
che tuparlicredadorma
che lui/leiparlicredadorma
che noiparliamocrediamodormiamo
che voiparliatecrediatedormiate
che loroparlinocredanodormano

زمان گذشته‌ی ناتمام التزامی - Congiuntivo Imperfetto

parlarecrederedormire
che ioparlassicredessidormissi
che tuparlassicredessidormissi
che lui/leiparlassecredessedormisse
che noiparlassimocredessimodormissimo
che voiparlastecredestedormiste
che loroparlasserocredesserodormissero