Classification of irregular verbs

Some irregular verbs can be classified into categories that follow the same pattern of irregularity.

Verbs ending in -idan

Remove -idan

ExamplesExceptions
âmorzidan — âmorz
andishidan — andish
arzidan — arz
âshâmidan — âshâm
bakhshidan — bakhsh
baløidan — balø
bâridan — bâr
boridan — bor
busidan — bus
charidan — char
charkhidan — charkh
chasbidan — chasb
cheshidan — chesh
davidan — dav
derakhshidan — derakhsh
dozdidan — dozd
dushidan — dush
fahmidan — fahm
gazidan — gaz
gozidan — goz
jangidan — jang
javidan — jav
jushidan — jush
keshidan — kesh
khandidan — khand
kharâshidan — kharâsh
kharidan — khar
khâridan — khâr
khazidan — khaz
khwâbidan — khwâb
laghzidan — laghz
larzidan — larz
lisidan — lis
mâlidan — mâl
nâmidan — nâm
nushidan — nush
parastidan — parast
paridan — par
pasandidan — pasand
pâshidan — pâsh
pichidan — pich
porsidan — pors
pushidan — push
raghsidan — raghs
ranjidan — ranj
residan — res
tanidan — tan
tapidan — tap
tarâshidan — tarâsh
tarsidan — tars
varzidan — varz
vazidan — vaz
âfaridan — âfarin
chidan — chin
didanbin
ridan — rin
shenidan — shenav

Verbs ending in -ndan

Remove -dan

ExamplesExceptions
afkandan — afkan
âkandan — âkan
afshândan — afshân
chelândan — chelân
chezândan — chezân
kandan — kan
ndan — mân
parâkandan — parâkan
khwândan — khwân
none

Verbs ending in -rdan

Remove -dan

ExamplesExceptions
afsordan — afsor
engârdan — engâr
gomârdan — gomâr
gosârdan — gosâr
gostardan — gostar
gozârdan — gozâr
khordan — khor
parvardan — parvar
pazhmordan — pazhmor
setordan — setor
âvordan — âvar
âzordan — âzâr
bordan — bar
feshordan — feshâr
kardan — kon
mordan — mir
sepordan — sepâr
shomordan — shomâr

Verbs ending in -udan

Change it to

ExamplesExceptions
afzudan — afzâ
âludan — âlâ
âsudan — âsâ
âzmudan — âzmâ
farmudan — farmâ
farsudan — farsâ
goshudan — goshâ
nemudan — nemâ
pâludan — pâlâ
peymudan — peymâ
robudan — robâ
setudan — setâ
sorudan — sorâ
zodudan — zodâ
budan — bâsh
dorudan — derav
ghonudan — ghenav
shonudan — shenav

Verbs ending in -âshtan

Change it to -âr

ExamplesExceptions
dâshtan — dâr
engâshtan — engâr
gomâshtan — gomâr
gozâshtan — gozâr
kâshtan — kâr
negâshtan — negâr
pendâshtan — pendâr
afrâshtan — afrâz

Verbs ending in -estan

Remove it

ExamplesExceptions
bâyestan — bây
dânestan — dân
kâmestan — kâm
mânestan — mân
pâyestan — pâ(y)
shâyestan — shây
tavânestan — tavân
yârestan — yâr
none

Verbs ending in -khtan

Change it to -z

ExamplesExceptions
afrâkhtan — afrâz
afrukhtan — afruz
âmikhtan — âmiz
âmukhtan — âmuz
andâkhtan — andâz
andukhtan — anduz
angikhtan — angiz
âvikhtan — âviz
khtan — bâz
dukhtan — duz
godâkhtan — godâz
gorikhtan — goriz
nevâkhtan — nevâz
pardâkhtan — pardâz
rikhtan — riz
khtan — sâz
sukhtan — suz
khtan — tâz
forukhtan — forush
gosikhtan — gosal
pokhtan — paz
shenâkhtan — shenâs