گذشته‌ی نقلی امری

دستور ساخت

از گذشته‌ی نقلی التزامی ساخته می‌شود:

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته باشمرفته باشیم
رفته باشرفته باشید
رفته باشدرفته باشند
کار کردن
مفردجمع
کار کرده باشمکار کرده باشیم
کار کرده باشکار کرده باشید
کار کرده باشدکار کرده باشند

نمونه