حال ناتمام امری

در ادبیات کهن، نمونه‌هایی از کاربرد نمود ناتمام در وجه امری، یافت می‌شود: