حال ساده‌ی امری

دستور ساخت

از حال التزامی ساده به دست می‌آید:

صرف

رفتن
مفردجمع
برومبرویم
بروبروید
برودبروند
کار کردن
مفردجمع
کار کنمکار کنیم
کار کنکار کنید
کار کندکار کنند

در فعلهای مرکب، معمولا پیش‌وند «be» حذف می‌شود:

نمونه

از شهید رجایی که در اولین روز به بچه‌ها می‌گفتند:

در دیگر زبانها

در زبان انگلیسی تنها دوم شخص صورت امری دارد. برای اول شخص مفرد، از عبارت «let's» استفاده می‌کنند. برای مثال، «برویم» می‌شود «let's go»

در زبانهای اسپانیایی، فرانسوی و ایتالیایی مانند فارسی، وجه امری برای هر سه شخص وجود دارد.