بن فعل

هر فعل دو بن (stem) دارد: بن گذشته و بن حال.

بن گذشته

بن گذشته با حذف «ن» (an) از مصدر به دست می‌آید:

مصدربن گذشته
رفتن
raftan
رفت
raft
گفتن
goftan
گفت
goft
آمدن
âmadan
آمد
âmad
خوردن
khordan
خورد
khord

بن حال

راه باقاعده‌ای برای به دست آوردن بن حال وجود ندارد اما می‌توان این شیوه را به کار بست: در نظر گرفتن شکل امری دوم شخص مفرد و سپس، حذف پیش‌وند امری:

فعلامریبن حال
نوشتن بنویس نویس
یافتن بیاب یاب
آمدن بیا آ

در مورد فعلهایی که به ow ختم می‌شوند، بن حال از تبدیل ow به av به دست می‌آید. مثال:

فعلامریبن حال
رفتن
raftan
برو
berow
رو
-rav
دویدن
davidan
بدو
bedow
دو
-dav