گذشته‌ی نقلی ناتمام التزامی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به حال ساده‌ی التزامی

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته باشممی‌رفته باشیم
می‌رفته باشیمی‌رفته باشید
می‌رفته باشدمی‌رفته باشند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده باشمکار می‌کرده باشیم
کار می‌کرده باشیکار می‌کرده باشید
کار می‌کرده باشدکار می‌کرده باشند

نمونه