گذشته‌ی پیشین نقلی التزامی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی نقلی التزامی

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته بوده باشمرفته بوده باشیم
رفته بوده باشیرفته بوده باشید
رفته بوده باشدرفته بوده باشند
کار کردن
مفردجمع
کار کرده بوده باشمکار کرده بوده باشیم
کار کرده بوده باشیکار کرده بوده باشید
کار کرده بوده باشدکار کرده بوده باشند

نمونه