گذشته‌ی پیشین نقلی ناتمام التزامی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی نقلی التزامی

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته بوده باشممی‌رفته بوده باشیم
می‌رفته بوده باشیمی‌رفته بوده باشید
می‌رفته بوده باشدمی‌رفته بوده باشند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده بوده باشمکار می‌کرده بوده باشیم
کار می‌کرده بوده باشیکار می‌کرده بوده باشید
کار می‌کرده بوده باشدکار می‌کرده بوده باشند