آینده‌ی مقدم گزارشی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به آینده‌ی پیشین

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته بوده خواهم بودرفته بوده خواهیم بود
رفته بوده خواهی بودرفته بوده خواهید بود
رفته بوده خواهد بودرفته بوده خواهند بود
کار کردن
مفردجمع
کار کرده بوده خواهم بودکار کرده بوده خواهیم بود
کار کرده بوده خواهی بودکار کرده بوده خواهید بود
کار کرده بوده خواهد بودکار کرده بوده خواهند بود

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۸۷ این زمان را با نام «آینده‌ی دورتر» آورده‌اند. بنا به گفته‌ی ایشان، این زمان برای بیان «گذشته‌ی پیشین در آینده» به کار می‌رود.