آینده‌ی مقدم ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به آینده‌ی پیشین

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته بوده خواهم بودمی‌رفته بوده خواهیم بود
می‌رفته بوده خواهی بودمی‌رفته بوده خواهید بود
می‌رفته بوده خواهد بودمی‌رفته بوده خواهند بود
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده بوده خواهم بودکار می‌کرده بوده خواهیم بود
کار می‌کرده بوده خواهی بودکار می‌کرده بوده خواهید بود
کار می‌کرده بوده خواهد بودکار می‌کرده بوده خواهند بود

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۸۹ این زمان را با نام «آینده‌ی دورتر استمراری» آورده‌اند.