آینده‌ی ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + «خواستن» به حال ساده + مصدر بریده

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌خواهم رفتمی‌خواهیم رفت
می‌خواهی رفتمی‌خواهید رفت
می‌خواهد رفتمی‌خواهند رفت
کار کردن
مفردجمع
کار می‌خواهم کردکار می‌خواهیم کرد
کار می‌خواهی کردکار می‌خواهید کرد
کار می‌خواهد کردکار می‌خواهند کرد

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۸۴ این زمان را با نام «آینده‌ی استمراری» آورده‌اند. این زمان در فارسی معیار وجود ندارد.