آینده‌ی پیشین گزارشی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به آینده‌ی ساده

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته خواهم بودرفته خواهیم بود
رفته خواهی بودرفته خواهید بود
رفته خواهد بودرفته خواهند بود
کار کردن
مفردجمع
کار کرده خواهم بودکار کرده خواهیم بود
کار کرده خواهی بودکار کرده خواهید بود
کار کرده خواهد بودکار کرده خواهند بود

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۸۵ این زمان را با نام «آینده‌ی دور» آورده‌اند. بنا به گفته‌ی ایشان، این زمان برای بیان «گذشته در آینده» به کار می‌رود.