آینده‌ی پیشین ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به آینده‌ی ساده

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته خواهم بودمی‌رفته خواهیم بود
می‌رفته خواهی بودمی‌رفته خواهید بود
می‌رفته خواهد بودرفته می‌خواهند بود
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده خواهم بودکار می‌کرده خواهیم بود
کار می‌کرده خواهی بودکار می‌کرده خواهید بود
کار می‌کرده خواهد بودکار می‌کرده خواهند بود

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۸۶ این زمان را با نام «آینده‌ی دور استمراری» آورده‌اند.