آینده‌ی ساده‌ی گزارشی

دستور ساخت

«خواستن» به حال ساده + مصدر بریده

صرف

رفتن
مفردجمع
خواهم رفتخواهیم رفت
خواهی رفتخواهید رفت
خواهد رفتخواهند رفت
کار کردن
مفردجمع
کار خواهم کردکار خواهیم کرد
کار خواهی کردکار خواهید کرد
کار خواهد کردکار خواهند کرد

نمونه

به طور کلی، هیچ‌کدام از زمانهای آینده در فارسی گفتاری به کار نمی‌رود و از زمانهای حال برای بیان آینده استفاده می‌شود. در فارسی نوشتاری هم تا حد زیادی وضع به همین صورت است:

نمونه از فارسی نوشتاری: