گذشته‌ی استمراری گزارشی

دستور ساخت

«داشتن» به گذشته‌ی ساده + گذشته‌ی ناتمام

صرف

رفتن
مفردجمع
داشتم می‌رفتمداشتیم می‌رفتیم
داشتی می‌رفتیداشتید می‌رفتید
داشت می‌رفتداشتند می‌رفتند
کار کردن
مفردجمع
داشتم کار می‌کردمداشتیم کار می‌کردیم
داشتی کار می‌کردیداشتید کار می‌کردید
داشت کار می‌کردداشتند کار می‌کردند

در دیگر زبانها

نمود استمراری فارسی شبیه نمود «continuous» انگلیسی‌ست. برای ترجمه‌ی فعلهای مثبت نمود «continuous» انگلیسی می‌توان از نمود ناتمام، نمود استمراری یا ساختهای درجریانی استفاده کرد و برای فعلهای منفی نیز، به جز نمود استمراری، می‌توان از مابقی گزینه‌ها استفاده کرد.