گذشته‌ی مقدم گزارشی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی پیشین

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته بوده بودمرفته بوده بودیم
رفته بوده بودیرفته بوده بودید
رفته بوده بودرفته بوده بودند
کار کردن
مفردجمع
کار کرده بوده بودمکار کرده بوده بودیم
کار کرده بوده بودیکار کرده بوده بودید
کار کرده بوده بودکار کرده بوده بودند

توجه دکتر محسن ابوالقاسمی در کتاب «دستور تاریخی زبان فارسی» در صفحه‌ی ۲۱۶ این زمان را با نام «ماضی ابعد» آورده‌اند. همچونین، دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۶۶ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر» آورده‌اند که لفظ فارسی همان «ماضی ابعد» است.