گذشته‌ی مقدم استمراری گزارشی

بر اساس الگوی ساخت نمود استمراری در زبان فارسی، می‌توان گذشته‌ی مقدم استمراری را اینگونه ساخت: «داشتن» به گذشته‌ی ساده + گذشته‌ی مقدم ناتمام

رفتن
مفردجمع
داشتم می‌رفته بوده بودمداشتیم می‌رفته بوده بودیم
داشتی می‌رفته بوده بودیداشتید می‌رفته بوده بودید
داشت می‌رفته بوده بودداشتند می‌رفته بوده بودند
کار کردن
مفردجمع
داشتم کار می‌کرده بوده بودمداشتیم کار می‌کرده بوده بودیم
داشتی کار می‌کرده بوده بودیداشتید کار می‌کرده بوده بودید
داشت کار می‌کرده بوده بودداشتند کار می‌کرده بوده بودند