گذشته‌ی مقدم نقلی گزارشی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی پیشین نقلی

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته بوده بوده‌امکار کرده بوده بوده‌ام
رفته بوده بوده‌ایکار کرده بوده بوده‌ای
رفته بوده بوده‌کار کرده بوده بوده‌است
کار کردن
مفردجمع
رفته بوده بوده‌ایمنرفته بوده بوده‌ایم
رفته بوده بوده‌ایدنرفته بوده بوده‌اید
رفته بوده بوده‌نرفته بوده بوده‌اند

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۷۰ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر نقلی» آورده‌اند.