گذشته‌ی مقدم نقلی استمراری گزارشی

بر اساس الگوی ساخت نمود استمراری در زبان فارسی، می‌توان گذشته‌ی مقدم نقلی استمراری را این گونه ساخت: «داشتن» به گذشته‌ی نقلی + گذشته‌ی مقدم نقلی ناتمام

رفتن
مفردجمع
داشته‌ام می‌رفته بوده بوده‌امداشته‌ایم می‌رفته بوده بوده‌ایم
داشته‌ای می‌رفته بوده بوده‌ایداشته‌اید می‌رفته بوده بوده‌اید
داشته می‌رفته بوده بودهداشته‌اند می‌رفته بوده بوده‌اند
کار کردن
مفردجمع
داشته‌ام کار می‌کرده بوده بوده‌امداشته‌ایم کار می‌کرده بوده بوده‌ایم
داشته‌ای کار می‌کرده بوده بوده‌ایداشته‌اید کار می‌کرده بوده بوده‌اید
داشته کار می‌کرده بوده بودهداشته‌اند کار می‌کرده بوده بوده‌اند