گذشته‌ی مقدم نقلی ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی پیشین نقلی

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته بوده بوده‌امکار می‌کرده بوده بوده‌ام
می‌رفته بوده بوده‌ایکار می‌کرده بوده بوده‌ای
می‌رفته بوده بوده‌کار می‌کرده بوده بوده‌است
کار کردن
مفردجمع
می‌رفته بوده بوده‌ایمنمی‌رفته بوده بوده‌ایم
می‌رفته بوده بوده‌ایدنمی‌رفته بوده بوده‌اید
می‌رفته بوده بوده‌نمی‌رفته بوده بوده‌اند

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۷۲ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر نقلی استمراری» آورده‌اند.