گذشته‌ی مقدم ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی پیشین

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته بوده بودممی‌رفته بوده بودیم
می‌رفته بوده بودیمی‌رفته بوده بودید
می‌رفته بوده بودمی‌رفته بوده بودند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده بوده بودمکار می‌کرده بوده بودیم
کار می‌کرده بوده بودیکار می‌کرده بوده بودید
کار می‌کرده بوده بودکار می‌کرده بوده بودند

توجه دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۶۸ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر استمراری» آورده‌اند.