گذشته‌ی نقلی استمراری گزارشی

دستور ساخت

«داشتن» به گذشته‌ی نقلی + گذشته‌ی نقلی ناتمام

صرف

رفتن
مفردجمع
داشته‌ام می‌رفته‌امداشته‌ایم می‌رفته‌ایم
داشته‌ای می‌رفته‌ایداشته‌اید می‌رفته‌اید
داشته می‌رفتهداشته‌اند می‌رفته‌اند
کار کردن
مفردجمع
داشته‌ام کار می‌کرده‌امداشته‌ایم کار می‌کرده‌ایم
داشته‌ای کار می‌کرده‌ایداشته‌اید کار می‌کرده‌اید
داشته کار می‌کردهداشته‌اند کار می‌کرده‌اند

نمونه

همانند دیگر زمانهای استمراری، این زمان اساسا در فارسی گفتاری به کار می‌رود:

در دیگر زبانها

این زمان شبیه «present perfect continuous» انگلیسی‌ست و می‌توان از آن در ترجمه‌ی فعلهای مثبت استفاده کرد. برای فعلهای منفی نیز از «گذشته‌ی نقلی ناتمام».