گذشته‌ی نقلی ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + شناسه‌ی گذشته

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته‌اممی‌رفته‌ایم
می‌رفته‌ایمی‌رفته‌اید
می‌رفتهمی‌رفته‌اند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده‌امکار می‌کرده‌ایم
کار می‌کرده‌ایکار می‌کرده‌اید
کار می‌کردهکار کرده‌اند

نمونه

گذشته‌ی نقلی ناتمام، مفهوم نمودهای نقلی و ناتمام را با هم می‌رساند:

در دیگر زبانها

این زمان در زبانهای فرانسوی و انگلیسی معادل ندارد. برای ترجمه‌ی «present perfect continuous» انگلیسی می‌توان از این زمان استفاده کرد.