گذشته‌ی ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + بن گذشته + شناسه‌ی گذشته

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفتممی‌رفتیم
می‌رفتیمی‌رفتید
می‌رفتمی‌رفتند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کردمکار می‌کردیم
کار می‌کردیکار می‌کردید
کار می‌کردکار می‌کردند

نمونه

این زمان برای بیان درخواستهای مؤدبانه نیز به کار می‌رود:

مورد ویژه

فعلهای «بودن» و «داشتن» معمولا در نمود «ناتمام» صرف نمی‌شوند و به جای آن، نمود «ساده» به کار می‌رود:

با این حال، هنگامی که می‌خواهیم پایستگی فعل برای مدتی را نشان بدهیم و بر آن تأکید بورزیم، یا هنگامی که با جمله‌های شرطی، آرزویی و مانند آن سر و کار داریم، از نمود ناتمام استفاده می‌شود:

در دیگر زبانها

در زبان انگلیسی نمود ناتمام وجود ندارد. تمام زمانهای فارسی که دارای این نمودند، در زبان انگلیسی معادل ندارند. در مثال زیر، برای هر دو منظور، انگلیسی از زبان گذشته‌ی ساده‌اش استفاده می‌کند زیرا زمان جداگانه‌ای برای بیان نمود ناتمام ندارد:

این زمان معادل «imparfait» فرانسوی، «pretérito imperfecto» اسپانیایی و «imperfetto» ایتالیایی‌ست.

توجه آنچه در مدرسه و کتابهای دستور زبان انگلیسی به عنوان «گذشته‌ی استمراری» معرفی می‌شود شبیه این زمان زبان فارسی‌ست و نه گذشته‌ی ناتمام.