گذشته‌ی پیشین گزارشی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی ساده

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته بودمرفته بودیم
رفته بودیرفته بودید
رفته بودرفته بودند
کار کردن
مفردجمع
کار کرده بودمکار کرده بودیم
کار کرده بودیکار کرده بودید
کار کرده بودکار کرده بودند

نمونه