گذشته‌ی پیشین استمراری گزارشی

دستور ساخت

«داشتن» به گذشته‌ی ساده + گذشته‌ی پیشین ناتمام

صرف

رفتن
مفردجمع
داشتم می‌رفته بودمداشتیم می‌رفته بودیم
داشتی می‌رفته بودیداشتید می‌رفته بودید
داشت می‌رفته بودداشتند می‌رفته بودند
کار کردن
مفردجمع
داشتم کار می‌کرده بودمداشتیم کار می‌کرده بودیم
داشتی کار می‌کرده بودیداشتید کار می‌کرده بودید
داشت کار می‌کرده بودداشتند کار می‌کرده بودند