گذشته‌ی پیشین نقلی گزارشی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی نقلی

صرف

رفتن
مفردجمع
رفته بوده‌امرفته بوده‌ایم
رفته بوده‌ایرفته بوده‌اید
رفته بودهرفته بوده‌اند
کار کردن
مفردجمع
کار کرده بوده‌امکار کرده بوده‌ایم
کار کرده بوده‌ایکار کرده بوده‌اید
کار کرده بودهکار کرده بوده‌اند

نمونه

از فارسی گفتاری: