گذشته‌ی پیشین نقلی استمراری گزارشی

دستور ساخت

«داشتن» به گذشته‌ی نقلی + گذشته‌ی پیشین نقلی ناتمام

صرف

رفتن
مفردجمع
داشته‌ام می‌رفته بوده‌امداشته‌ایم می‌رفته بوده‌ایم
داشته‌ای می‌رفته بوده‌ایداشته‌اید می‌رفته بوده‌اید
داشته می‌رفته بودهداشته‌اند می‌رفته بوده‌اند
کار کردن
مفردجمع
داشته‌ام کار می‌کرده بوده‌امداشته‌ایم کار می‌کرده بوده‌ایم
داشته‌ای کار می‌کرده بوده‌ایداشته‌اید کار می‌کرده بوده‌اید
داشته کار می‌کرده بودهداشته‌اند کار می‌کرده بوده‌اند