گذشته‌ی پیشین نقلی ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی نقلی

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته بوده‌اممی‌رفته بوده‌ایم
می‌رفته بوده‌ایمی‌رفته بوده‌اید
می‌رفته بودهمی‌رفته بوده‌اند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده بوده‌امکار می‌کرده بوده‌ایم
کار می‌کرده بوده‌ایکار می‌کرده بوده‌اید
کار می‌کرده بودهکار می‌کرده بوده‌اند

نمونه