گذشته‌ی پیشین ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته + «بودن» به گذشته‌ی ساده

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌رفته بودممی‌رفته بودیم
می‌رفته بودیمی‌رفته بودید
می‌رفته بودمی‌رفته بودند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کرده بودمکار می‌کرده بودیم
کار می‌کرده بودیکار می‌کرده بودید
کار می‌کرده بودکار می‌کرده بودند

نمونه