گذشته‌ی ساده‌ی گزارشی

دستور ساخت

بن گذشته + شناسه‌ی گذشته

صرف

رفتن
مفردجمع
رفتمرفتیم
رفتیرفتید
رفترفتند
کار کردن
مفردجمع
کار کردمکار کردیم
کار کردیکار کردید
کار کردکار کردند

نمونه