حال استمراری گزارشی

دستور ساخت

«داشتن» به حال ساده + حال ناتمام

صرف

رفتن
مفردجمع
دارم می‌رومداریم می‌رویم
داری می‌رویدارید می‌روید
دارد می‌روددارند می‌روند
کار کردن
مفردجمع
دارم کار می‌کنمداریم کار می‌کنیم
داری کار می‌کنیدارید کار می‌کنید
دارد کار می‌کنددارند کار می‌کنند