حال ناتمام گزارشی

دستور ساخت

می + بن حال + شناسه‌ی حال

صرف

رفتن
مفردجمع
می‌روممی‌رویم
می‌رویمی‌روید
می‌رودمی‌روند
کار کردن
مفردجمع
کار می‌کنمکار می‌کنیم
کار می‌کنیکار می‌کنید
کار می‌کندکار می‌کنند

فعل «داشتن»

فعل «داشتن» و نیز فعلهای مرکب ساخته‌شده با این فعل که مفهوم «داشتن» را حفظ کرده‌اند، به طور معمول، در حال ناتمام صرف نمی‌شوند و همان صورت حال ساده‌ی فعل به کار می‌رود. مقایسه کنید:

دوست داشتن
مفردجمع
دوست دارمدوست داریم
دوست داریدوست دارید
دوست دارددوست دارند
بر داشتن
مفردجمع
بر می‌دارمبر می‌داریم
بر می‌داریبر می‌دارید
بر می‌داردبر می‌دارند