ماده‌ی فعل

ماده صورتی از فعل است که خصوصیات صفت را دارد و در ساخت بعضی زمانها نیز به کار می‌رود.

ماده‌ی گذشته

ماده‌ی گذشته (past participle) از افزودن «ه» (e) به بن گذشته به دست می‌آید. به بیان دیگر، با گرفتن «ن» (an) از مصدر و افزودن «ه»:

مصدر بن گذشتهماده‌ی گذشته
رفتن رفترفته
دیدن دیددیده
بودن بودبوده
نوشتن نوشتنوشته
گذشتن گذشتگذشته

ماده‌ی حال

ماده‌ی حال (present participle) از افزودن «نده» (ande) به بن حال به دست می‌آید. اگر حرف آخر بن حال واکه‌ باشد، حرف میانجی «ی» بین بن حال و پس‌وند «نده» می‌نشیند:

مصدربن حالماده‌ی حال
رفتنرو
rav
رونده
ravande
دویدندو
dav
دونده
davande
آمدنآ
â
آینده
âyande
گفتنگو
gu
گوینده
guyande