پس‌وند «اک» (âk)

در فارسی وندهایی هست که دیگر زایا نیستند و در ساخت واژه‌های تازه به کار نمی‌روند. می‌توانیم با زنده کردن آنها زبان‌مان را پرمایه‌تر کنیم. نمونه‌اش پس‌وند âk در «خوراک» و «پوشاک»، که به بن حال می‌چسبد و به ترتیب، معنای «آنچه خورند» و «آنچه پوشند» را می‌رساند. با پیروی از این الگو، می‌توان واژه‌های جالبی ساخت: