پیش‌گفتار

زبان فارسی یکی از پرمایه‌ترین زبانها از نظر تنوع زمان و دارای یکی از باقاعده‌ترین نظامهای صرف فعل است. متأسفانه، تا کنون در هیچ منبعی به همه‌ی زمانهایی که در زبان فارسی وجود دارد، پرداخته نشده. در این مجموعه کوشش می‌گردد گامی در این زمینه بر داشته شود. دامنه‌ی کار، به فارسی معیار محدود نیست و زمانهای موجود در دیگر گویشها را نیز در بر می‌گیرد.

نامگذاری

چه در مورد زمانها، چه در مورد هر مفهوم دیگری که به دستور فعل مربوط است، نامگذاری مناسب، جامع و یکدستی در منابع دیده نمی‌شود. نامگذاریها از منبعی به منبعی دیگر معمولا متفاوت است و حتی گاهی متناقض. در این مجموعه، کوشش گردیده تا مناسبترین برابرها برگزیده شود. برای نمونه:

نمونه‌ها

تأکید بر فارسی امروز است. از فارسی قدیم تنها در صورت لزوم نمونه خواهد آمد. دستمایه‌ی نمونه‌ها، کتابها و نشریه‌های مختلف و مهمتر از همه، اینترنت است که در آن بهتر می‌توان سراغی از فارسی گفتاری جست.

الفبای لاتین

نشان دادن تلفظ دقیق با خط فارسی آسان نیست و حتی گاهی ناممکن است. از الفبای لاتین زیر برای این کار استفاده خواهد شد:

لاتینفارسینمونهلاتینفارسینمونه
âآâbآبmمmâdarمادر
a-asbاسبnنnâmeنامه
bبbabrببرo-omidامید
chچchubچوبow-howleحوله
dدdustدوستpپپا
e-esmاسمrرrangرنگ
fفfekrفکرsس، ث، صsefidسفید
gگgolگلshشshirشیر
ghغ، قghârغارtت، طtasallotتسلط
hح، هhaftهفتu-kuhکوه
i-bistبیستvوvarzeshورزش
jجjangجنگyیyek
meydân
یک
میدان
kکketâbکتابzذ، ز، ض، ظzurزور
khخkhâstanخاستنzhژzhâleژاله
khwخوkhwâstanخواستنøء، عmaøni
mâyeø
sheyø
معنی
مایع
شیء
lلlebâsلباس

سخن پایانی

کار نوشتن این مجموعه به پایان نرسیده و به یاری خدا، به تدریج کامل خواهد شد. اگر پیشنهاد، انتقاد یا ذکرکرد اشتباهی دارید و یا زمانی را می‌شناسید که در فارسی معیار نیست و در این مجموعه نیز نیامده حتما با بنده در میان بگذارید. پیشاپیش سپاسگزارم.