دستور فعل فارسی
بررسی ساختار فعل و زمانها

شخص یعنی کس یا چیزی که فعل به آن نسبت داده می‌شود. اگر شخص خودِ گوینده باشد آن را «اول شخص» و اگر شنونده باشد، «دوم شخص» و اگر دیگری باشد، «سوم شخص» گویند. شخص می‌تواند یک نفر باشد یا بیشتر. پس بر روی هم، شش شخص داریم. فعل برای شش شخص صرف می‌شود که به هرکدام از این صرفها «ساخت» یا «صیغه» می‌گویند:

شخصمخففنامهای دیگرضمیر فاعلی مرتبط
اول شخص مفرد۱م.گوینده‌ی مفرد گویندهمن
دوم شخص مفرد۲م.شنونده‌ی مفرد شنوندهتو
سوم شخص مفرد۳م.دیگری مفرد دیگریاو، وی، آن
اول شخص جمع ۱ج.گوینده‌ی جمع گویندگانما
دوم شخص جمع ۲ج.شنونده‌ی جمع شنوندگانشما
سوم شخص جمع ۳ج.دیگری جمع دیگرانآنها، ایشان