الگوهای واژه‌سازی از بن گذشته

از بن گذشته می‌توان ۹۴ واژه به دست آورد:

پایه

پیش‌وند

پس‌وند