الگوهای واژه‌سازی فارسی
نقشه‌های اشتقاق از وندها

از بن حال می‌توان ۲۱۵ واژه به دست آورد:

پایه

پیش‌وند

میان‌وند

پس‌وند