الگوهای واژه‌سازی فارسی
نقشه‌های اشتقاق از وندها

از اسم می‌توان ۹۹ واژه به دست آورد:

پیش‌وند

پس‌وند