الگوهای واژه‌سازی از قید

از قید می‌توان ۷ واژه به دست آورد:

میان‌وند

پس‌وند