الگوهای واژه‌سازی از صفتاز صفت می‌توان ۵۳ واژه به دست آورد:

پایه

پیش‌وند

میان‌وند

پس‌وند