1. در حالت مفرد، اسمهای نرینه چه حرف تعریف معینی می‌گیرند؟
  2. برای اسمهای مفرد مادینه چند حرف تعریف معین وجود دارد؟
  3. آیا در حالت جمع، حرف تعریف معین با جنس اسم هماهنگی می‌کند؟
  4. حرف تعریف معین با چه حرفهای اضافه‌ای ادغام می‌شود؟

حرف تعریف معین از نظر جنس (نرینه یا مادینه بودن) و شمار (مفرد یا جمع بودن) با اسمی که آن را تعریف می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفرد جمع
نرینه le garçon
l'homme
les garçons
les hommes
les filles
les écoles
مادینه la fille
l'école

حرف تعریف معین 'l برای اسمهای نرینه و مادینه‌ای به کار می‌رود که حرف اول‌شان واکه یا h بیصداست. حرف تعریف معین در حالت جمع همواره les است.

ادغام حرف اضافه با حرف تعریف معین

حرفهای تعریف معین le و les با حرفهای اضافه‌ی à و de ادغام شده و ترکیبهای زیر را به وجود می‌آورند.

ترکیب ادغام
à + le au
à + les aux
de + le du
de + les des