ویژگیها

زمان وجه نمود
گذشته امری نقلی

دستور ساخت

گذشته‌ی نقلی امری از از روی گذشته‌ی نقلی التزامی ساخته می‌شود. با این تفاوت که در دوم شخص مفرد، شناسه حذف می‌گردد.

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی + فعل کمکی «بودن» به زمان حال ساده‌ی التزامی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من رفته باشم ما رفته باشیم
تو رفته باش شما رفته باشید
او رفته باشد ایشان رفته باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار کرده باشم ما کار کرده باشیم
تو کار کرده باش شما کار کرده باشید
او کار کرده باشد ایشان کار کرده باشند

صرف منفی

صرف منفی با افزودن پیش‌وند «ن» به ماده‌ی گذشته ساخته می‌شود.

صرف فعل «رفتن»
من نرفته باشم ما نرفته باشیم
تو نرفته باش شما نرفته باشید
او نرفته باشد ایشان نرفته باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نکرده باشم ما کار نکرده باشیم
تو کار نکرده باش شما کار نکرده باشید
او کار نکرده باشد ایشان کار نکرده باشند

نمونه