ویژگیها

زمان وجه نمود
حال امری ناتمام

دستور ساخت

حال ناتمام امری از روی حال ساده‌ی التزامی ساخته می‌شود. با این تفاوت که به جای پیش‌وند «ب» از پیش‌وند «می» استفاده و در دوم شخص مفرد، شناسه حذف می‌گردد.

پیش‌وند «می» + بن حال + شناسه‌ی حال

صرف مثبت

حال ناتمام امری در تمام سازه‌ها به جز سازه‌ی دوم شخص مفرد (تو)، ظاهری یکسان با حال ناتمام گزارشی دارد.

صرف فعل «رفتن»
من می‌روم ما می‌رویم
تو می‌رو شما می‌روید
او می‌رود ایشان می‌روند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کنم ما کار می‌کنیم
تو کار می‌کن شما کار می‌کنید
او کار می‌کند ایشان کار می‌کنند

نمونه