بن گذشته با حذف «ن» (an) از مصدر به دست می‌آید:

مصدربن گذشته
رفتن
raftan
رفت
raft
گفتن
goftan
گفت
goft
آمدن
âmadan
آمد
âmad
خوردن
khordan
خورد
khord

بن گذشته در ساخت ماده‌ی گذشته، زمانهایی از جمله زمان گذشته‌ی ساده و همچونین، ساخت واژه‌های گوناگون به کار می‌رود. برای نمونه، واژه‌های زیر از بن گذشته‌ی فعل «ساختن» پدید آمده‌اند.

با کمک برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی می‌توانید همه‌ی واژه‌های ساخته‌شدنی از بن گذشته‌ی یک فعل را به دست آورید.