بن گذشته (past stem) در ساخت ماده‌ی گذشته و زمانهای گوناگون از جمله زمان گذشته‌ی مطلق به کار می‌رود. بن گذشته با انداختن «ـَن» (an) از پایانه‌ی مصدر به دست می‌آید.

مصدربن گذشته
بخشیدنبخشید
دیدندید
خواندنخواند
خوردنخورد
کردنکرد
فرمودنفرمود
کاشتنکاشت
دوختندوخت
فروختنفروخت
نوشتننوشت
گفتنگفت

واژه‌گیری از بن گذشته

از بن گذشته واژه‌های گوناگونی می‌توان گرفت. با کمک برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی می‌توانید همه‌ی واژه‌های ساخته‌شدنی از بن گذشته‌ی یک فعل را به دست آورید. واژه‌های زیر از بن گذشته‌ی فعل «ساختن» گرفته شده‌اند.